علت این حادثه که در روز سه شنبه (۲۳ ژانویه ۲۰۱۸) رخ داد، این بود که یکی از این خودورها یک دستگاه ویدئویی قمار را بطور غیرقانونی حمل می کرده است.

حدود یک ساعت طول کشید تا پلیس ایالتی اسکناسها را از وسط بزرگراه جمع کند. پخش شدن اسکناسها عبور و مرور را مختل کرد.

در این حادثه کسی صدمه ندیده است. پلیس راننده خودرو حامل ماشین قمار را بازداشت کرد.