ویژگی‌های موشک کروز تام‌هاوک آمریکا که در حمله‌ علیه سوریه استفاده شد