درنگ : اینفوگرافیک زیر چگونگی تاثیر سطحی و یا عمیق بودن موج‌های زلزله روی مقدار خرابی را نشان می‌دهد. همچنین مرزهای صفحات زمین را به صورت جهانی رسم کرده است و نقاط زلزله خیزتر را نشان می‌دهد.

این اینفوگرافیک تاثیر مخرب حفاری‌های نفتی با دستگاه‌های هیدرولیکی را بر افزایش زمین لرزه‌ها که بسیار کم به این موضوع اشاره می‌شود را نشان می‌دهد.

 

derang-earthquakes-infographic