درنگ : باید بدانیم باهوش بودن فقط به مدرک دانشگاهی بالا داشتن و کتاب خواندن نیست. در ‌ادامه ۱۱ نکته برایتان آورده‌ایم که نشانه باهوش بودن هستند، شاید امروز حس بهتری نسبت به خود پیدا کنید.