درنگ: گزارش موسسه معتبر گالوپ با مطالعه از وضعیت ۱۴۲ کشور جهان تنظیم شده است. در این گزارش مردم ایران با ۵۰ درصد جمعیت عصبانی، عراق با ۴۹ درصد و سودان جنوبی با ۴۷ درصد عصبانی‌ترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند. یونان با ۶۷ درصد پراسترس‌ترین کشور دنیا معرفی شده است.

در این گزارش  ۷۰ درصد از مردم جهان گفته‌اند که لذت زیادی می‌برند و لبخند زده و احساس آرامش و احساس احترام می‌کنند.