درنگ: این روانشناسان آزمونی تدوین کرده‌اند که می‌تواند میزان خرد افراد را براساس پاسخ‌هایی که به چند پرسش یا ادعا می‌دهند تعیین کنند. پرسش‌هایی که ۶ ویژگی مختلف رفتاری را ارزیابی می‌کنند.

این ویژگی‌ها شامل دادن توصیه‌های خوب، خوش‌بینی، خود‌شناسی، تحمل تنوع و تفاوت‌ها، توانایی مهار ابهام و عدم اطمینان هستند.

اگر می‌خواهید در این تست خود را بیازمایید به این پرسش‌ها پاسخ دهید و به هر پرسش امتیازی از یک تا پنج بدهید، امتیاز پنج یعنی کاملا موافق و امتیاز یک به معنی کاملا مخالف است:

  • من از قرار گرفتن در معرض عقاید و دیدگاه‌های متنوع لذت می‌برم
  • من در حفظ روابط دوستانه مشکل دارم
  • مهم است که اعمال خود را درک کنم
  • نمی‌توانم مانع از بروز احساسات منفی در خود شوم
  • تمایل دارم تصمیم‌گیری‌های بزرگ را تا حد ممکن به تاخیر بیاندازم
  • دیگران برای تصمیم‌گیری از من کمک می‌گیرند

پاسخ پرسش‌های ۱، ۳ و ۶ نشانه‌های مثبتی هستند و ارزش عددی که به این پرسش‌ها اختصاص می‌دهید باید در مجموع امتیازها باقی بمانند. دیگر پرسش‌ها، یعنی ۲، ۴ و ۵  منفی هستند و امتیاز آنها باید از مجموع امتیازها کم شوند.

اگر امتیاز شما بیش از ۱۱ بود، شما استاد درس‌های زندگی هستید. امتیاز هشت تا ۱۰ به معنی آن است که درس‌های زیادی از زندگی آموخته‌اید. امتیاز کمتر از هشت به معنی آن است که هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن در انتظار شماست.

این تست که «شاخص خرد سن‌دیه‌گو» نام دارد، توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه سن‌دیه‌گو ایجاد شده‌است و هدف آن مشخص ساختن میزان خرد افراد با بررسی شاخص‌های عصب‌‌شناسی زیستی و روانشناسی-اجتماعی براساس ۶ ویژگی متفاوت است که هریک از این ویژگی‌ها به بخشی خاص از مغز در ارتباطند.

محققان با استفاده از این تست و آزمایش آن روی ۵۲۴ داوطلب میانسال دریافتند این تست می‌تواند ۵ دامنه از ۶ دامنه هدف‌گیری شده در مغز را بررسی کرده و به شکلی موثر میان درجات متفاوت خرد در افراد تمایز قائل شود.

محققان معتقدند این تست می‌تواند برای درمان‌های بالینی ابزاری کاربردی باشد و در تحقیقات زیستی – روانی – اجتماعی به ویژه در زمینه تحقیق در عصب‌شناسی زیستی خرد و مداخله‌های امکان‌پذیری که آن را بهبود می‌بخشند، کاربرد داشته باشد.