دستخطی که در آن نوشته شده تیم فوتبال ایران نخواهد باخت .