مطهری: آتش زدن پرچم آمریکا و برجام در صحن مجلس رفتاری بد بود | مردم آمریکا را در برابر خودمان قرار ندهیم