به همین دلیل ویکتور تکالیف خود را زیر نور خیابان انجام می‌دهد.

وی برای کسب دانش هر کار لازمی را انجام می‌دهد.

ویکتور آرزو دارد پلیس شود.