درنگ: مجله «ماهیت علم اعصاب» نوشت: ارتباط روابط جنسی و رفتار خشونت آمیز در سطح مغز فقط در بین موحودات نر مشاهده شده است و چنین ارتباطی در بین موجودات ماده به ثبت نرسیده است.

دائوئی لین از دانشگاه نیویورک در این خصوص گفت: تقریبا ۹۰ درصد پژوهش‌ها که به رفتار خشونت آمیز اختصاص داشته‌اند در رابطه با موجودات نر انجام شده است و در رابطه با موجودات ماده کمتر چیزی در این رابطه مشخص شده است.

آن سلول‌های مغز که کشش به رابطه جنسی و خشونت را کنترل می‌کنند در بین موجودات ماده در قسمت‌های مختلف هیپوتالاموس قرار دارند اما در بین موجودات نر، این سلول‌ها می‌توانند هر دو کار را انجام بدهند.

موجودات نر در بین تقریبا تمام پستانداران بطور کلی بیش از موجودات ماده از نظر روابط جنسی و رفتار خشونت آمیز فعال هستند. به عقیده متخصصان این امر نه فقط با سطح متفاوت هورمون‌های جنسی، بلکه با ساختار مغز در مرد و زن مرتبط است.

این نوع تفاوت از کجا نشأت گرفته است؟ به عقیده متخصصان فرایند رابطه جنسی از نظر مرد و زن با هم متفاوت است. از مردها واکنش شدیدتری طلب می‌شود که به رفتار خشونت آمیز شباهت دارد، در حالی که زن‌ها راحت‌تر «وظیفه همسری» را به خوبی انجام می‌دهند.

از اینرو تمام جنایات مرتبط با رابطه جنسی – تجاوز – اکثرا توسط مردان انجام می‌شود.