درنگ: ابراهیم تاتلیسس، خواننده معروف کرد ترکیه، در آخرین روز کاری تعیین شده حزب عدالت و توسعه، نامزد انتخابات پارلمان ۲۰۱۵ ترکیه از این حزب ش

زین العابدین بیاض گل، رئیس حزب عدالت و توسعه در استان شانلی اورفا گفت: ابراهیم تاتلیسس از استان شانلی اورفا وارد انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ ترکیه شده و نامزد حزب عدالت و توسعه خواهد بود. در همین راستا وی شخصاً، به مرکز حزب عدالت و توسعه در آنکارا مراجعه کرده و نامزدی خود را در این حزب ثبت کرده است.

همچنین، سخنگوی حزب عدالت و توسعه نیز در نامه ای این خبر را تایید کرده و عنوان کرده است: ابراهیم تاتلیسس که به آمریکا سفر کرده بود با مراجعه به مرکز حزب عدالت و توسعه نامزدی خود در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ ترکیه را ثبت کرده است.

چند وقت پیش در اخبار اعلام شده بود که وی به صورت مستقل وارد انتخابات خواهد شد.