بله. در تحقیقات انجام شده در دانشگاه دورام لندن پشه ها زنان باردار را دو برابر دیگر زنان نیش میزنند. این مساله در خصوص بیماری هایی که پشه ناقل آنهاست حائز اهمیت میشود و خانم های باردار باید مراقبت بیشتری در دوره بارداری نسبت به نیش پشه داشته باشند. پشه ها عموما به لاکتیک اسید موجود در عرق انسان و دی اکسید کربن که از بازدم خارج شده جذب میشوند. خانم های باردار با سرعت بالاتری تنفس کرده و همچنین دمای بدنشان افزایش می یابد که احتمالا دلیل تمایل پشه به زنان باردار همین موضوع می باشد