درنگ:  حدود ۳/۹ درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۵ در حوزه تلفن همراه، ۸/۷ درصد در حوزه ثابت، همچنین به طور میانگین در هر دو حوزه حدود ۷ درصد مربوط به ارائه خدمات اینترنت است.

جدول تعداد شکایات درج شده در سامانه ۱۹۵ به تفکیک اپراتورهایی که بیش از ۲۰ شکایت در مورد کم فروشی در خدمات اینترنت داشته‌اند در ذیل آمده است:

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

 

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده