محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت:

  • افزایش دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق پس انداز یکم به شرطی فراهم می‌شود که به نحوی منابع آن تامین شود
  • افزایش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن می‌تواند منجر به کاهش و افزایش منابع شود بنابراین باید در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت از طریقی کسری منابع را جبران کند
  • جبران به این معنا که کسری صندوق با ارائه یارانه‌ای تامین شود. پیش از این هم کسری صندوق از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر جبران شد
  • برای اجرای این پیشنهاد باید مبالغی تامین شود که منابع آن را می‌توان از طرق مختلف از جمله از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد
  • افزایش سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک مسکن است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی
  • همین مقدار وام می‌تواند سطح فعلی قدرت خرید متقاضیان هدف را پوشش دهد
  • اگر سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد به همان میزان اقساط هم افزایش می‌یابد و در این صورت پرداخت اقساط از توان دهک‌های هدف خارج است
  • به افرادی که پس از افتتاح حساب از ادامه سپرده گذاری منصرف شوند، سود بانکی ۱۰ درصدی متناسب با میزان دوره سپرده گذاری تعلق می‌گیرد
  • کسانی که پس از یک سال سپرده گذاری نسبت به خرید مسکن و استفاده از تسهیلات خود اقدام نکنند، امتیاز تسهیلات تا یک سال برای این افراد حفظ می‌شود